Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

Husordensregler Borggata 12

Husordensregler for Borggata 12

Publisert 27-09-2016

GENERELT

 1. Disse husordensregler er ment som adferdsregler i sameiet og mellom sameiere.
 2. Sameiermøtet er besluttende organ i forhold til endringer i husordensreglene.
  Styret er satt til å håndheve reglene, og vaktmester er av styret bemyndiget til å påse at
  reglene følges i det daglige.
 3. Seksjonseiere og øvrige beboere plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldende
  husordensregler og er ansvarlige for at reglene overholdes av alle husstandsmedlemmer
  og av deres besøkende.
  Seksjonseier plikter ved utleie å overlevere leietaker ett eksemplar av disse
  husordensregler. Utleie skal meldes på eget skjema via forretningsfører, og leietaker skal
  signere på dette skjemaet at de har mottatt og forstått pliktene som følger av
  husordensreglene.
  Utleie meldes så snart leieavtale er inngått. Utleier bærer ansvaret om leietaker nektes å
  leie av styret.
 4. Brudd på husordensregler skal ordnes opp ved direkte kontakt mellom berørte parter.
  Dersom dette ikke fører fram, tas forholdet skriftlig opp med sameiets styre.
 5. Husordensreglene er en del av sameiernes forpliktelser, og brudd på reglene kan
  medføre tvangssalg m.v. Seksjonseier/-beboer er videre økonomisk ansvarlige for brudd
  på ovennevnte regler som medfører skade på sameiets eiendom.


  LEILIGHETENE
 6. Beboerne plikter å sørge for ro og orden i og utenfor egen leilighet, som ikke må brukes
  slik at naboene sjeneres.
 7. Mellom kl 1830 og 0600 er bruk av boremaskin, hamring og annet særlige støyende
  arbeid forbudt. Mellom kl 2300 og 0600 må det vises særlig hensyn ved bruk av Radio,
  TV, vaske- og oppvaskmaskin, dusj/bad etc. På søn- og helligdager samt offentlige
  høytidsdager må det utvises særlig hensynsfullhet og nevnte aktiviteter må aldri foregå
  over lengre tidsrom.
 8. Ventiler i vinduer og for øvrig må holdes tilstrekkelig åpne til at leiligheten ikke påføres
  fuktskader og for å hindre vakuum.
  Avtrekksvifte må ikke monteres på avtrekket.
  Ventiler på kjøkken og bad må holdes rene og i orden.
 9. Markiser er tillatt satt opp, men bruk materialer, farger og mønstre i lyse gråtoner.
 10. Balkong- og terrassekasser må plasseres innenfor terrasse/balkongkant.
 11. Det skal kun oppbevares gjenstander på en balkong som naturlig hører hjemme der, så
  som balkongmøbler, parasoll og grill.
  Gjenstander som for eksempel skap, bildekk og parabolantenner skal ikke stå på
  balkongen.
  Om balkongen brukes til oppbevaring kan dette medføre brannfare. I de tilfeller der styret
  vurderer at det foreligger brannfare kan det kreves adgang til leiligheten for å fjerne
  gjenstander fra balkong/terrasse for seksjonseiers regning og risiko.
 12. Grilling på balkong er tillatt såfremt det skjer med gass- eller elektrisk grill og uten
  sjenanse for naboer.
 13. Bruk av slange på balkong/terrasse for vanning av blomster eller vask av
  balkong/terrasse er forbudt.
 14. Det er ikke lov å riste tepper o.l. fra balkong eller vindu.
 15. Den enkelte beboer har ansvar for at vann, blomsterjord eller annet ikke faller ned på
  underliggende balkonger.
 16. Alle seksjonseiere er ansvarlig for å melde i fra til styret om mulige skadedyr i egen
  leilighet eller fellesarealer. Ved slik varsling vil skadedyrsfirma fjerne skadedyrene, og
  seksjonseier vil kun betale 20% av kostnaden, resten betales av sameiet. For det tilfellet
  at seksjonseier ikke har meldt fra vil seksjonseier måtte betale hele kostnaden.


  OPPGANGENE
 17. Inngangsdørene til oppgangene skal alltid holdes låst og ingen beboer har lov til å slippe
  inn andre personer enn de han gir adgang til egen bolig.
 18. Det er ikke tillatt å plassere noe i oppgangene. Dersom noen ønsker å ha blomster eller
  andre pyntearrangementer i gangene må de selv holde rent rundt disse.
 19. Postkasseskilt kan fås ved henvendelse til styret. Bruk utleieskjemaet.


  BODENE
 20. Bodene skal holdes ryddige og oversiktlige. Det er strengt forbudt å oppbevare
  illeluktende eller brannfarlige stoffer i bodene.
  Styret kan be eiere av boder om å rydde bodene om styret vurderer det dit hen at det
  foreligger brannfare.
 21. Det er forbudt å plassere gjenstander utenfor bodene. Disse vil bli fjernet av vaktmester
  for eiers regning og risiko.


  SØPPELROM OG AVFALL
 22. Beboerne plikter å sørge for at søppel som bringes til søppelrom er pakket forsvarlig inn
  og sørge for at det legges opp i søppelcontainerne.
  Papircontainer skal benyttes til aviser, kartong og annet papir.
  Glass og metall skal kastes ved avfallsstasjoner andre steder i bydelen.
  Spesialavfall så som tv-apparater, vaskemaskiner, kjøleskap, malingsrester, byggeavfall
  (trevirke, gips etc) er seksjonseier selv ansvarlig for å frakte bort for egen regning.
  Seksjonseier vil faktureres for kostnadene ved å frakte dem bort og levere dem inn, gjort
  av innleid selskap.


  GARASJEANLEGG
 23. Garasjeporten og alle dører som fører inn til garasjen skal til enhver tid holdes lukket og
  låst.
 24. Sender for åpning av garasjeporten må ikke legges igjen i bilen. Tyveri av gjenglemt
  sender må straks meldes fra til vaktmester.
 25. Ingen har lov til å bruke garasjeanlegget til lekeplass, oppholdssted eller til reparasjoner
  av bil eller annet kjøretøy.
 26. Alle biler som er uten registreringsskilt vil bli fjernet omgående for eiers regning og risiko.
  Er bilen forsikret, men uten skilt/betalt årsavgift, må det på forhånd sendes skriftlig
  melding til styret slik at bilen ikke fjernes.


  GRØNTANLEGG OG BAKGÅRD
 27. Det arrangeres minimum 2 dugnader hvert år, hver vår og hver høst.
 28. Kjøring med bil og kortest mulig parkering på sameiets gangveier er kun tillatt ved
  henting og bringing av eldre og uføre, og ved transport av tunge og mange kolli, og da
  bare for kort tid. Kjøringen må skje i lav hastighet og med den største forsiktighet da det
  er barnas lekeplass. Tomgangskjøring er strengt forbudt.
  Ved ulovlig parkering blir kjøretøyet borttauet uten ytterligere advarsel og for eiers
  regning og risiko.
 29. Moped- og motorsykkelkjøring på gangveiene er forbudt. Plen og grøntområder skal ikke
  benyttes som gangvei.
 30. Ballspill (fotball, håndball, tennis etc) i bakgården, enten det dreier seg om gangveier,
  plener eller foran inngangene er ikke tillatt.
  Uvettig sykling og sykling på gressplenene er forbudt.
  All annen lek skal foregå slik at det ikke sjenerer andre beboere unødig.
  Det skal være ro i bakgården kl. 21.00 og ikke høylytt aktivitet på balkongene etter kl.
  23.00 alle dager.


  DYREHOLD
 31. Dyrehold er tillatt uten styrets godkjennelse. Dyreholdet skal ikke være til ulempe eller
  sjenanse for andre seksjonseiere eller sameiet.


  EIERSKIFTE
 32. Beboere som selger eller leier ut sin leilighet plikter å melde dette til sameiets
  forretningsfører.
  Utleie skal meldes til forretningsfører på eget skjema. Ved bytte av leietakere skal nytt
  skjema sendes slik at forretningsfører har oppdaterte opplysninger på hvor mange som
  bor i sameiet samt at leietakere har mottatt og lest husordensreglene.
  Seksjonseier har fortløpende plikt til å sørge for at standard postkasseskilt og andre
  navneskilt er oppdatert med alle gjeldende beboere. Det er ikke tillatt å bruke annen
  merking av postkasser o.l. enn navneskilt godkjent av styret.
  Manglende oppfyllelse av seksjonseiers meldeplikt fører til at vedtektenes § 22
  (Mislighold) kommer til anvendelse.


  RØYKING
 33. Røyking er ikke tillatt i garasjeanlegget, oppganger, heiser eller i andre innendørs
  fellesarealer.

Husordensregler for Borggata 12

Publisert 27-09-2016

GENERELT

 1. Disse husordensregler er ment som adferdsregler i sameiet og mellom sameiere.
 2. Sameiermøtet er besluttende organ i forhold til endringer i husordensreglene.
  Styret er satt til å håndheve reglene, og vaktmester er av styret bemyndiget til å påse at
  reglene følges i det daglige.
 3. Seksjonseiere og øvrige beboere plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldende
  husordensregler og er ansvarlige for at reglene overholdes av alle husstandsmedlemmer
  og av deres besøkende.
  Seksjonseier plikter ved utleie å overlevere leietaker ett eksemplar av disse
  husordensregler. Utleie skal meldes på eget skjema via forretningsfører, og leietaker skal
  signere på dette skjemaet at de har mottatt og forstått pliktene som følger av
  husordensreglene.
  Utleie meldes så snart leieavtale er inngått. Utleier bærer ansvaret om leietaker nektes å
  leie av styret.
 4. Brudd på husordensregler skal ordnes opp ved direkte kontakt mellom berørte parter.
  Dersom dette ikke fører fram, tas forholdet skriftlig opp med sameiets styre.
 5. Husordensreglene er en del av sameiernes forpliktelser, og brudd på reglene kan
  medføre tvangssalg m.v. Seksjonseier/-beboer er videre økonomisk ansvarlige for brudd
  på ovennevnte regler som medfører skade på sameiets eiendom.


  LEILIGHETENE
 6. Beboerne plikter å sørge for ro og orden i og utenfor egen leilighet, som ikke må brukes
  slik at naboene sjeneres.
 7. Mellom kl 1830 og 0600 er bruk av boremaskin, hamring og annet særlige støyende
  arbeid forbudt. Mellom kl 2300 og 0600 må det vises særlig hensyn ved bruk av Radio,
  TV, vaske- og oppvaskmaskin, dusj/bad etc. På søn- og helligdager samt offentlige
  høytidsdager må det utvises særlig hensynsfullhet og nevnte aktiviteter må aldri foregå
  over lengre tidsrom.
 8. Ventiler i vinduer og for øvrig må holdes tilstrekkelig åpne til at leiligheten ikke påføres
  fuktskader og for å hindre vakuum.
  Avtrekksvifte må ikke monteres på avtrekket.
  Ventiler på kjøkken og bad må holdes rene og i orden.
 9. Markiser er tillatt satt opp, men bruk materialer, farger og mønstre i lyse gråtoner.
 10. Balkong- og terrassekasser må plasseres innenfor terrasse/balkongkant.
 11. Det skal kun oppbevares gjenstander på en balkong som naturlig hører hjemme der, så
  som balkongmøbler, parasoll og grill.
  Gjenstander som for eksempel skap, bildekk og parabolantenner skal ikke stå på
  balkongen.
  Om balkongen brukes til oppbevaring kan dette medføre brannfare. I de tilfeller der styret
  vurderer at det foreligger brannfare kan det kreves adgang til leiligheten for å fjerne
  gjenstander fra balkong/terrasse for seksjonseiers regning og risiko.
 12. Grilling på balkong er tillatt såfremt det skjer med gass- eller elektrisk grill og uten
  sjenanse for naboer.
 13. Bruk av slange på balkong/terrasse for vanning av blomster eller vask av
  balkong/terrasse er forbudt.
 14. Det er ikke lov å riste tepper o.l. fra balkong eller vindu.
 15. Den enkelte beboer har ansvar for at vann, blomsterjord eller annet ikke faller ned på
  underliggende balkonger.
 16. Alle seksjonseiere er ansvarlig for å melde i fra til styret om mulige skadedyr i egen
  leilighet eller fellesarealer. Ved slik varsling vil skadedyrsfirma fjerne skadedyrene, og
  seksjonseier vil kun betale 20% av kostnaden, resten betales av sameiet. For det tilfellet
  at seksjonseier ikke har meldt fra vil seksjonseier måtte betale hele kostnaden.


  OPPGANGENE
 17. Inngangsdørene til oppgangene skal alltid holdes låst og ingen beboer har lov til å slippe
  inn andre personer enn de han gir adgang til egen bolig.
 18. Det er ikke tillatt å plassere noe i oppgangene. Dersom noen ønsker å ha blomster eller
  andre pyntearrangementer i gangene må de selv holde rent rundt disse.
 19. Postkasseskilt kan fås ved henvendelse til styret. Bruk utleieskjemaet.


  BODENE
 20. Bodene skal holdes ryddige og oversiktlige. Det er strengt forbudt å oppbevare
  illeluktende eller brannfarlige stoffer i bodene.
  Styret kan be eiere av boder om å rydde bodene om styret vurderer det dit hen at det
  foreligger brannfare.
 21. Det er forbudt å plassere gjenstander utenfor bodene. Disse vil bli fjernet av vaktmester
  for eiers regning og risiko.


  SØPPELROM OG AVFALL
 22. Beboerne plikter å sørge for at søppel som bringes til søppelrom er pakket forsvarlig inn
  og sørge for at det legges opp i søppelcontainerne.
  Papircontainer skal benyttes til aviser, kartong og annet papir.
  Glass og metall skal kastes ved avfallsstasjoner andre steder i bydelen.
  Spesialavfall så som tv-apparater, vaskemaskiner, kjøleskap, malingsrester, byggeavfall
  (trevirke, gips etc) er seksjonseier selv ansvarlig for å frakte bort for egen regning.
  Seksjonseier vil faktureres for kostnadene ved å frakte dem bort og levere dem inn, gjort
  av innleid selskap.


  GARASJEANLEGG
 23. Garasjeporten og alle dører som fører inn til garasjen skal til enhver tid holdes lukket og
  låst.
 24. Sender for åpning av garasjeporten må ikke legges igjen i bilen. Tyveri av gjenglemt
  sender må straks meldes fra til vaktmester.
 25. Ingen har lov til å bruke garasjeanlegget til lekeplass, oppholdssted eller til reparasjoner
  av bil eller annet kjøretøy.
 26. Alle biler som er uten registreringsskilt vil bli fjernet omgående for eiers regning og risiko.
  Er bilen forsikret, men uten skilt/betalt årsavgift, må det på forhånd sendes skriftlig
  melding til styret slik at bilen ikke fjernes.


  GRØNTANLEGG OG BAKGÅRD
 27. Det arrangeres minimum 2 dugnader hvert år, hver vår og hver høst.
 28. Kjøring med bil og kortest mulig parkering på sameiets gangveier er kun tillatt ved
  henting og bringing av eldre og uføre, og ved transport av tunge og mange kolli, og da
  bare for kort tid. Kjøringen må skje i lav hastighet og med den største forsiktighet da det
  er barnas lekeplass. Tomgangskjøring er strengt forbudt.
  Ved ulovlig parkering blir kjøretøyet borttauet uten ytterligere advarsel og for eiers
  regning og risiko.
 29. Moped- og motorsykkelkjøring på gangveiene er forbudt. Plen og grøntområder skal ikke
  benyttes som gangvei.
 30. Ballspill (fotball, håndball, tennis etc) i bakgården, enten det dreier seg om gangveier,
  plener eller foran inngangene er ikke tillatt.
  Uvettig sykling og sykling på gressplenene er forbudt.
  All annen lek skal foregå slik at det ikke sjenerer andre beboere unødig.
  Det skal være ro i bakgården kl. 21.00 og ikke høylytt aktivitet på balkongene etter kl.
  23.00 alle dager.


  DYREHOLD
 31. Dyrehold er tillatt uten styrets godkjennelse. Dyreholdet skal ikke være til ulempe eller
  sjenanse for andre seksjonseiere eller sameiet.


  EIERSKIFTE
 32. Beboere som selger eller leier ut sin leilighet plikter å melde dette til sameiets
  forretningsfører.
  Utleie skal meldes til forretningsfører på eget skjema. Ved bytte av leietakere skal nytt
  skjema sendes slik at forretningsfører har oppdaterte opplysninger på hvor mange som
  bor i sameiet samt at leietakere har mottatt og lest husordensreglene.
  Seksjonseier har fortløpende plikt til å sørge for at standard postkasseskilt og andre
  navneskilt er oppdatert med alle gjeldende beboere. Det er ikke tillatt å bruke annen
  merking av postkasser o.l. enn navneskilt godkjent av styret.
  Manglende oppfyllelse av seksjonseiers meldeplikt fører til at vedtektenes § 22
  (Mislighold) kommer til anvendelse.


  RØYKING
 33. Røyking er ikke tillatt i garasjeanlegget, oppganger, heiser eller i andre innendørs
  fellesarealer.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Book lokaler herLes mer

Været i Tøyen

Lørdag
°C
Søndag
°C
Mandag
°C
Værvarsel fra yr.no

Her er vi

Borggata 12
0650 Oslo